De Rottums, een bijzondere plek in de Waddenzee

‘De Rottums’ worden ze ook wel genoemd, de drie meest Oostelijke eilandjes in het Nederlandse deel van de Waddenzee: Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuidenduintjes. Ondanks hun kleine afmetingen zijn de drie eilanden van groot belang voor vogels, blijkt uit langjarige monitoring en hoogwatertellingen door Sovon en Staatsbosbeheer. De ontoegankelijkheid van de eilanden speelt daarbij een grote rol.

Hoogwatervluchtplaats

Voor veel soorten broedvogels is het Waddengebied van groot belang. De kwelders, duinen en strandvlaktes in combinatie met omliggende foerageergebieden op wad en open water maken dit een geschikt habitat voor veel verschillende soorten. De drie onbewoonde eilanden Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin in de oostelijke Waddenzee hebben daarnaast een belangrijke functie als hoogwatervluchtplaats. Ze liggen dichtbij de foerageergebieden en er is geen menselijke verstoring.

Vele duizenden vogels

De Rottums behoren tot de gebieden waar regelmatig hoogwatertellingen plaatsvinden, gecoördineerd door de beheerder Staatsbosbeheer. De tellingen worden uitgevoerd door de vogelwachters ter plaatse en door speciale telploegen die buiten het bewakingsseizoen voor enkele dagen speciaal voor een telling op de eilanden verblijven. Vooral in augustus en september is het spitsuur. Dan verblijven gemiddeld zo’n 120.000 vogels op de Rottums.

Bijzonder boekje

De Rottums zijn bijzonder omdat de natuur hier voor de mens gaat. Alleen voor vogeltellingen, vuil ruimen en voor onderzoek zijn beheerders van Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat aanwezig op het eiland. Over het bijzondere karakter van de Eilanden brachten beide organisaties onlangs het boekje ‘De Waarde van de Natuurlijke Rottums’ uit.

Lees meer:

Broedvogelmonitoring op de Rottums in 2006 – 2017, rapport Sovon
Hoogwatertellingen op de Rottums in 2006/07 – 2016/17, rapport Sovon
Brochure ‘De waarde van de Natuurlijke Rottums’ (Staatsbosbeheer)