Middelste Bonte Specht. Foto: Harvey van Diek

De Middelste Bonte Specht in West-Overijssel

In Twente staat het recordaantal van MiBo’s op een prachtig aantal van 175 territoria in 2013. Ook in de Achterhoek (85) en Limburg (150) is er nog steeds een mooie toename. De vogel is aan een westelijke opmars bezig. Volgt nu West-Overijssel?

Door Ronny Hullegie, DC West-Overijssel

Hoe?

Ook in West-Overijssel is er de laatste jaren sprake van een toename, maar hoe zou het met de stand van de soort gesteld zijn in West-Overijssel? Om daar een antwoord op te krijgen zou het mooi zijn om, in aansluiting op Twente, de MiBo zoveel mogelijk provinciebreed te tellen en door te geven. Zodoende ontstaat er een goed beeld van de verspreiding van Middelste Bonte Spechten in heel Overijssel. Iedereen kan meedoen en zijn steentje bijdragen aan de inventarisatie. Dat kan door waarnemingen door te geven op Waarneming.nl of via de Vogelatlas als u daar teller voor bent. Het doorgeven van losse territoria kan ook via de Sovon-website, onder Broedvogels > Losse melding. Zorg er wel eerst voor dat je bent ingelogd. Geef daarbij zoveel mogelijk kenmerken van het gedrag door wat de vogels ter plaatse vertoonden.

Territoriumcriteria

Een waarneming van een paar in het broedbiotoop, een roepende (territoriumindicerende) vogel tussen 1 maart tot 20 juni geldt als een territorium. Nestindicerende waarnemingen zoals nestbouw, nestbezoek of een bezet nest resulteren altijd tot een territorium. Een vogel die geen territorium- of nestindicerend gedrag vertoont moet 2x waargenomen worden tussen de andere datumgrenzen van 15 april – 20 juni, met een tussenpoos van tenminste 10 dagen. De beste tijd om MiBo’s te inventariseren ligt rond begin maart tot begin april, daarbij zijn zonnige windstille dagen het meest geschikt. Om vermoedelijke vogels te verleiden tot roepen kan men gebruik maken van het afdraaien van geluid. Maar dit moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren. In percelen waar de vogels roepen mag men géén gebruik maken van een geluidsdrager. De soort roffelt minder dan andere spechten.

Waar?

Oude vochtige loofbossen, voornamelijk bestaande uit Eiken maar ook Beuken, Populier, Els, Iepen en Berken vormen het leefgebied van de soort. In Nederland worden deze spechten regelmatig vastgesteld in parken en landgoederen. Henk Sierdsema, werkzaam bij  Sovon, heeft een aantal jaren geleden al eens prachtige interactieve kansenkaart ontwikkeld voor de 'Mibo'. Daarbij zijn alle bossen op leeftijd en boomsoort geclassificeerd en is met kleuren aangegeven hoe kansrijk de bossen zijn lopend van blauw naar geel, oranje en het meest kansrijk: rood. In onderstaande afbeeldingen zijn de beste stukken uit Overijssel-West weergegeven. Binnen deze begrenzingen is met blauw aangegeven waar de meest geschikte stukken liggen. Kijk op de website van de Brabantsevogels om de KML-files van deze gebieden te downloaden in  Google-Earth of bekijk hier de deelkaarten. Een aanrader! Veel succes en ik hoop dat er veel mensen mee gaan doen!

Contact

Ronny Hullegie
T: 06-42 73 39 96
E: lsb.overijsselwest@sovon.nl