Kleine Plevier. Foto: Koos Dansen

De Kleine Plevier, lastig te monitoren

De Kleine Plevier is een soort die uitsluitend broedt op zanderige of kale terreinen in de buurt van zoet water. Aangezien dergelijke habitats in ons land snel begroeid raken danwel bebouwd worden, en dus voor deze soort ongeschikt raken, is het monitoren van de Kleine Plevier middels vaste telgebieden een lastige zaak.

Door Patrick Bergkamp, DC Noord-Holland

Losse waarnemingen van belang

Het erratisch voorkomen, het benutten van soms zeer kleine (ontoegankelijke) veldjes en de onopvallendheid (overwegend grauw gekleurde kleine vogel), maken het moeilijk om een goed beeld te krijgen van de broedgevallen buiten de getelde plots, dit in tegenstelling tot soorten als Kluut en Ooievaar. Om toch een indruk te krijgen van de verspreiding en aantallen, worden publicaties (van VWG’s bijvoorbeeld), waarneming.nl en de losse meldingen-invoer van Sovon uitgeplozen op data die op broeden wijzen. Waarschijnlijk wordt op deze manier tenminste driekwart van de paren boven water gehaald. In onderstaand kaartje zijn de broedgevallen uit 2009-2011 weergegeven die bij Sovon in het bestand zitten.

 

Figuur 1. Broedgevallen van Kleine Plevier in 2009-2011

 

Gebieden vaak tijdelijk geschikt

Nagenoeg alle plekken waar meerdere paren zaten, zijn gelegen op grote opspuitterreinen (A’dam-IJmuiden, Zaanstreek) en natuurontwikkelingsgebieden zoals bij Den Oever, aan de zuidrand van de Wieringermeer, de oostzijde van Texel en in de Volgermeer (na bodemsanering). Of dergelijke natuurgebieden geschikt blijven voor Kleine Plevieren (i.v.m. plantengroei) hangt sterk af van het gevoerde beleid.

Ondanks de eutrofiëring van de duinen zijn er door dynamische gesteldheid en/of verschralingsprojecten, her en der nog min of meer permanent geschikte plekken waar dit pleviertje jaarlijks tot broeden komt. De bolletjes ten zuidoosten van Hoorn in het IJsselmeer betreffen geen drijvende nesten maar een, te laat ontdekt, foutje. De lokatie van de stip ten oosten van Medemblik betreft het eiland De Kreupel.

In figuur 2 staan de circa 70 broedgevallen uit 2012. Wat opvalt in vergelijking met figuur 1, is dat er helemaal geen Kleine Plevieren gemeld/bekend zijn uit de regio Hoorn-Alkmaar-Purmerend. De grote stip ten zuiden van Amsterdam heeft betrekking op een natuurontwikkelingsgebied bij Botshol, en ligt vlak over de grens in de provincie Utrecht.

Figuur 2. Broedgevallen van Kleine Plevier in 2012

 

Mocht iemand ten aanzien van de kaartjes een omissie hebben vastgesteld dan horen wij dat graag.

Contact

Patrick Bergkamp,  & lsb.noordhollandnoord@sovon.nl