Jonge Sprinkhaanzangers waren schaarser dan anders in de CES-netten. Hier een op ringstation Meijendel gevangen exemplaar. Foto: Albert de Jong

CES 2016: beroerd jaar voor veel struweel- en grondbroeders

Het Constant Effort Site project (CES), een samenwerking tussen Vogeltrekstation en Sovon, ging in 2016 haar 22e jaar van monitoring in. Een eerste blik op de resultaten laat zien dat enkele riet- en struweelvogels dit voorjaar maar bar weinig jongen grootbrachten.

In het CES-project worden vogels gedurende het voorjaar en de zomer op een gestandaardiseerde manier gevangen met mistnetopstellingen. De gegevens van de geringde vogels leveren onder andere informatie op over het broedsucces (hoeveel jongen werden er groot?) en de jaarlijkse overleving van algemene zangvogels. Deze informatie helpt ons om meer grip te krijgen op de oorzaken van aantalsveranderingen.

Seizoen 2016

In totaal deden dit jaar 43 ringplekken mee als CES. Voor de analyse werden gegevens van 18.162 vogels gebruikt, een heel mooie steekproef waarvoor we alle ringers dankbaar zijn. De nieuwe grafiekjes met jaarlijkse indexcijfers van de reproductie en overleving zijn te downloaden in Excel.

Weinig jonge riet- en struweelvogels

Een eerste blik op de resultaten laat zien de reproductie van enkele riet- en struweelvogels historisch laag was. Van Blauwborst en Sprinkhaanzanger werden, in verhouding tot volwassen vogels, de laagste aantallen jonge vogels gevangen van de afgelopen 21 jaar. Ook Tuinfluiter, Zwartkop en Braamsluiper hadden het laagste broedsucces uit de hele meetperiode. In de grafieken is dat uitgedrukt in aantal jonge vogels per volwassen individu. Hebben het koude en natte einde van april en de natte junimaand veel nesten doen mislukken als gevolg van weinig voedselaanbod of volgelopen nesten? Een duidelijke verklaring is pas na grondiger uitzoekwerk te geven. Opmerkelijk is dat, tegen de indruk van sommige ringers in, de Kleine Karekiet het helemaal niet zo slecht lijkt te hebben gedaan.

Verdere analyse

In Sovon-Nieuws 2017-1 zal een uitgebreider artikel over de recente CES-resultaten verschijnen. Verder zal in het broedvogelrapport 2015, dat in maart van komend jaar verschijnt, een uitgebreidere analyse van de CES-cijfers van Tjiftjaf en Fitis staan.