Grauwe Klauwier, een soort die weer in toenemende mate rond Nederweert te zien is. Juli 2011. Foto: RIet van der Wouw

Broedvogels in Nederweert

Vogelwerkgroep Nederweert bracht voor de 21e keer een prachtig broedvogeljaarverslag uit. En is inmiddels vrolijk aan het 22e jaar inventariseren bezig.

Dat begint zo langzamerhand een unieke serie te worden, die misschien als inspiratie kan dienen voor andere werkgroepen die hun 'eigen omgeving' goed in kaart willen brengen.

Systematische aanpak
De werkgroep pakte de broedvogeltellingen vanaf het begin planmatig aan. Het bijna 10.000 ha grote werkgebied (dat zijn vier atlasblokken) omvat de hele gemeente Nederweert, exclusief het deel dat in de Groote Peel valt. Het gebied is opgedeeld in 19 telgebieden die door het inmiddels tot 29 personen uitgegroeide tellerscorps vakkundig onderzocht worden.

Uitgebreide soortenlijst
De lijst van jaarlijks te onderzoeken soorten is fors. Het gaat niet alleen om landelijk zeldzame of schaarse soorten, maar ook om vogels die in het Nederweertse schaars zijn. Dat laatste mag ruim worden opgevat, want ook de Grasmus staat op het programma. Aanvankelijk vrij schaars, is hij inmiddels toegenomen tot rond 450 territoria die nog steeds trouw gekarteerd worden. Verheugend is de aandacht voor aan bebouwing gebonden soorten als Turkse Tortel (jaarlijks 200-400 territoria) en Zwarte Roodstaart (40-60).

Komen en gaan
In zo'n lange periode gebeurt natuurlijk van alles met de vogelstand; allemaal keurig vastgelegd. Verschillende watervogels vestigden zich (Grauwe Gans, Canadese Gans, Krakeend) evenals enkele soorten van oud loofbos (Boomklever, Appelvink). Aanleg en herstel van vennen leidden tot toenames bij Dodaars en Kleine Plevier. Soorten als Nachtzwaluw, Roodborsttapuit, Grauwe Klauwier en Putter volgden de landelijke trend met een toename.
Aan de andere kant leden enkele muizeneters (Torenvalk, Ransuil) en weidevogels (vooral Grutto en Scholekster) zware verliezen en bleef er weinig van het oorspronkelijke bolwerk Nachtegalen over.

Fraaie en informatieve rapporten
Dit alles, en veel meer, valt na te lezen in de jaarlijks uitgebrachte rapporten, samengesteld door de onvermoeibare Thijs Loven.  De uitgebreide teksten geven duiding aan de telresultaten en worden verluchtigd met foto's die bijzondere broedgevallen documenteren of inzicht geven in biotopen. Ook in dit opzicht misschien een inspirerend voorbeeld voor anderen. Bekijk bijvoorbeeld het laatste verslag, over 2014.