Recent verschenen: Broedvogels in Nederland 2012 | Sovon

Broedvogels in Nederland 2012

Het rapport 'Broedvogel in Nederland 2012' is verschenen. De publicatie geeft een samenvatting van de broedvogelstand in Nederland in 2012 en de recente aantalsontwikkelingen. Het rapport is samengesteld op basis van gegevens uit de Sovon-broedvogelprojecten.

Door Arjan Boele, coördinator zeldzame broedvogels

Het broedseizoen van 2012 volgde op een winter met een officiële koudegolf en uitgebreide ijsbedekking en dit zorgde voor een verdere inzinking bij Kleine Zilverreiger, Blauwe Reiger, Waterhoen, Winterkoning en Graszanger.

Enkele andere soorten bereikten in 2012 de laagste stand sinds 1990. Hieronder bevinden zich onder andere enkele weide- en akkervogels (Patrijs, Scholekster, Kievit, Watersnip, Wulp), roofvogels (Bruine Kiekendief, Boomvalk) en soorten van stedelijke omgeving (Huismus, Spreeuw).

Ronduit slecht verging het de Blauwe Kiekendief (16 paren) terwijl het voortbestaan van Korhoen (2 hanen) en Kuifleeuwerik (2 territoria) aan een zijden draadje hing.

Een integrale kartering van karakteristieke broedvogels van de Waddenzee maakte een nieuwe landelijke populatieschatting van de Eider mogelijk (5500-5600 paren); deze bevestigt dat de aantallen nog steeds afnemen (2006: 7300).

Opvallend

Primeurs waren er in 2012 in de vorm van Pontische Meeuw (mengpaar met Zilvermeeuw, succesvol) en Kuifaalscholver (nestbouw). Opmerkelijk was verder onder meer het succesvolle broedgeval van een paar Hoppen in Limburg terwijl Kleinst Waterhoen (37 territoria) en Witwangstern (26 nesten) zich vestigden in voor ons land ongekende aantallen.

Enkele soorten die zich in de afgelopen 25 jaar in Nederland (her)vestigden, blijven het goed doen in ons land. Slechtvalk (113-125 paren) en Middelste Bonte Specht (460-550) kennen inmiddels substantiële populaties, terwijl Wilde Zwaan (1), Zeearend (4), Kraanvogel (5-8) en Oehoe (11) vaste broedvogels in klein aantal zijn.

Grote Aalscholver (3), Zwarte Wouw (2) en Bijeneter (2) lijken jaarlijkse broedvogels te worden.

Nieuw formaat

Het rapport, voor het eerst geheel in kleur en in een kleiner formaat, is verstuurd naar alle broedvogeltellers van het Meetnet Broedvogels waarvan we gegevens uit 2012 ontvingen. 

Op dit moment zijn we druk bezig met de afronding van het broedseizoen 2013. Heeft u nog niet ingestuurde gegevens uit 2013, werk ze dan snel uit en stuur ze (online) op zodat ze nog kunnen worden meegenomen.

Download

Het volledige rapport 'Broedvogels van Nederland 2012' is gratis te downloaden.  

Een hardcopy is te verkrijgen via onze webwinkel.

Contact

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van het rapport? Neem dan contact op met Arjan Boele