Visdieven. Foto: Harvey van Diek

Broedseizoen Visdief begint weer

Inmiddels, half april, zijn de Visdieven deels weer terug. Een enkeling arriveert al in de laatste dagen van maart, de overgrote meerderheid echter in april of begin mei. Wat zal het komende broedseizoen brengen?

Landelijk nestelen er tegenwoordig meestal tussen 15.000 en 20.000 broedparen in ons land. Een fraai aantal, maar het zijn er wel eens 50.000 geweest, tot halverwege vorige eeuw; dat aantal halen we niet meer. Het merendeel broedt in het Wadden-, IJsselmeer- en Deltagebied (zie de kaarten ontleend aan de Vogelatlas).  

Dynamiek, maar met mate

Visdieven zijn ingesteld op dynamische milieus, maar dat kent zijn grenzen. Dat bijvoorbeeld de populatie in het Waddengebied langzaam maar zeker afneemt, heeft onder meer te maken met overstromingen als gevolg van zomerstormen; iets dat in recente jaren regelmatig voorkomt. Predatie van eieren of jongen speelt overigens eveneens een rol, net als voedseltekort.

IJsselmeergebied hotspot?

In de afgelopen tien jaar gingen spectaculaire aantallen Visdieven broeden in het IJsselmeergebied op aangelegde eilandjes. Eerst vooral op De Kreupel (liefst 7000 paren in 2010, misschien wel de grootste vestiging in Europa), recent met name op de Marker Wadden. Het gaat deels om vogels die eerder in de Waddenzee nestelden. Of de vestiging van grote kolonies in het IJsselmeergebied duurzaam is, moet nog blijken. Broedplaatsen blijven alleen beschikbaar bij intensief beheer of voortdurende aanleg van nieuwe eilanden. De voedselsituatie is onvoorspelbaar (het rapport van Jan van der Winden en anderen gaat op deze factoren in).

Wanneer broedvogels tellen

Visdieven kennen een lang broedseizoen. Het begint in het binnenland eind april, aan de kust en in het IJsselmeergebied rond half mei, en houdt aan tot in juli. Er zijn vroege en late starters, en na een mislukt legsel gaan paren niet zelden een nieuwe poging doen. Dat leidt tot verplaatsingen en kan dubbeltellingen veroorzaken. Daarom luidt het devies: tel zo veel mogelijk in de optimale periode, wanneer de meeste nesten bezet zijn. Dat is van eind mei tot half juni (lees er dit artikel nog eens op na).

Dakkolonies

Visdieven nestelen soms op grote platte daken, bijvoorbeeld van winkelcentra of fabrieken. Zulke kolonies kunnen vele tientallen paren tellen, soms nog meer, en worden gemakkelijk gemist. Attent zijn dus, wanneer Visdieven met een visje in de snavel en/of veel kabaal op dakhoogte langs stuiven.

Tellers altijd welkom

Hoewel Visdieven over het algemeen goed in kaart worden gebracht, zijn er altijd wel enkele kolonies waarvoor we tellers zoeken. Op de claimkaart is te zien welke, of neem in geval van twijfel contact op met de landelijk coördinator.