Bijna vliegvlugge Koekoek in nest van Kleine Karekiet. Foto: Fred Hustings

Broedseizoen eind juli nog niet voorbij

Eind juli, dan is het broedseizoen toch al lang voorbij? Een veelgehoorde misvatting...

Want er zijn nog de nodige vogelsoorten waarvoor het broedseizoen nog in volle gang is. Dat geldt voor verschillende laat arriverende soorten en vogels met een langgerekt broedseizoen.

Variatie aan soorten
Tot de late broedvogels behoren roofvogels als Wespendief en Boomvalk, waarvan de jongen pas eind augustus of nog iets later uitvliegen. Voor duiven zijn juli en augustus belangrijke maanden omdat het voedselaanbod dan groter is dan eerder in het seizoen. Ook enkele zangvogels zijn nog bezig met broedsels. Het gaat om soorten met een verschillend voedselpatroon, variërend van wormen en slakken (lijsters) tot insecten (o.a. Spotvogel, Grauwe Vliegenvanger en Grauwe Klauwier) en zaden (Geelgors).

Kleine Karekiet
Ook Kleine Karekieten kunnen nog volop bezig zijn. Hun broedseizoen begint halverwege mei. De piek van de eileg valt in juni, maar juli-legsels zijn heel normaal.  Tot eind juli, soms zelfs begin augustus, kunnen nieuwe legsels geproduceerd worden. Iets waarmee soms meer rekening gehouden zou mogen worden. Niet te vroeg beginnen met  het schonen van sloten en kanalen, bijvoorbeeld.