Lezing tijdens het EBCC-congres. Foto: Menno Hornman

Bird Numbers 2013, EBCC congres in Roemenië

Van 16 tot en met 21 september nam een grote Sovon-delegatie deel aan ‘Bird Numbers 2013’, het driejaarlijkse congres van de European Bird Census Council dat dit jaar voor de 19e keer wordt gehouden. Sovon verzorgde ook een aantal lezingen en workshops.

Door Theo Verstrael, directeur Sovon

Zoltán Szabó, wetenschappelijk medewerker aan de Hongaarse faculteit van de universiteit van Cluj (Transsylvanië), was de gastheer en kweet zich met verve van deze verre van eenvoudige taak: de organisatie was uitstekend, de faciliteiten goed, de ondersteuning prima en de mensen gastvrij. Petje af om dat voor meer dan 200 gedelegeerden voor elkaar te krijgen!

Van atlassen tot klimaatverandering

Het programma van het congres stond sterk in het teken van atlassen. Enerzijds omdat de plannen voor een nieuwe Europese atlas langzamerhand concreter worden, anderzijds omdat diverse landen net een atlas hadden afgerond (waar onder Groot-Brittanië, komt in november uit) of er al ver mee zijn gevorderd.

Daarnaast gingen veel presentaties in op diverse methodische kwesties. Ook werden resultaten van analyses van de veranderingen in het agrarisch cultuurland op vogels uitgebreid uit de doeken gedaan en er werd aandacht besteed aan de gevolgen van de klimaatverandering voor de verspreiding en aantallen van Europese vogels.

Opvallend was dat uit alle windstreken van Europa goede tot uitstekende lezingen worden verzorgd. Ook uit een land als Griekenland, lang achtergebleven op het gebied van atlas- en monitoringwerk, kwamen nu een tweetal goede bijdragen die aantoonden dat zij serieus aanhaken.

Enkele Sovon-medewerkers wonen een lezing bij. Foto: Menno Hornman.
 

Geschiedenis eerste Europese broedvogelatlas

Een hoogtepunt in het programma was de plenaire lezing van Jeremy Greenwood, voormalig directeur van de British Trust for Ornithology, die nauwgezet en humoristisch de bewogen geschiedenis van de eerste Europese broedvogelatlas (uit 1997) uit de doeken deed. Dat hij daarbij niet zuinig was in zijn complimenten aan het adres van Sovon, met name aan Johan Bekhuis, Ward Hagemeijer en Frank Saris die destijds elk op hun eigen wijze het moeizame proces uit het slijk trokken, was voor alle aanwezige Sovonners een mooie opsteker.

Gaat die nieuwe Europese broedvogelatlas er inderdaad komen? Als het aan Jeremy Greenwood (“Just do it!”) en de aanwezigen ligt zeker wel. Dat er nog veel werk moet gebeuren op het gebied van dataverzameling en –invoer, validatie en vooral fondswerving is ook duidelijk. De EBCC als overkoepelend samenwerkingsverband kan als geen ander het enthousiasme, de gedrevenheid en de ervaring uit alle Europese landen bundelen, met Ruud Foppen als inspirerend voorzitter en Verena Keller, werkzaam bij de Vogelwarte Sempach, als onvermoeibaar trekpaard voor de atlascomité.

Het budget zou wel eens het meest cruciale punt kunnen worden, want zonder een coördinator die gedurende enkele jaren het proces kan leiden is een project van dergelijke omvang niet succesvol te realiseren. De inspanningen zullen de komende tijd sterk op het verkrijgen van voldoende financiële middelen liggen. Het was jammer dat enkele landen, waaronder Albanië, Malta en Portugal, geen vertegenwoordiger hadden gestuurd zodat het niet duidelijk werd hoe die landen er wat de atlas betreft voor staan.

Locatie waar Bird Numbers 2013 plaats vond. Foto: Menno Hornman.
 

Sovon in de voorhoede, mede dankzij de tellers!

Door Sovon werden diverse lezingen verzorgd en enkele workshops georganiseerd. Het werd duidelijk dat Sovon op het gebied van atlaswerk (detailniveau 250x250 m, dat halen ze echt nergens…), ontwikkeling van ict-tools en ruimtelijke modellering nog altijd tot de Europese voorhoede behoort, dankzij ons uitgebreide en gedetailleerde databestand; hulde aan onze waarnemers dus!

De intensieve samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat ook de berekening van trends van Europese broedvogels voor haar rekening neemt en mede om die reden aanwezig was op het congres, is ook een uniek aspect van ons werk. Opvallend was voorts dat Sovon als een van de weinige landen vasthoudt (en met succes!) aan de territoriumkartering als veldmethode; vrijwel alle andere landen zijn inmiddels overgestapt op punttellingen. Laten we onze BMP-tellingen extra koesteren!

Dat tijdens de excursie door een groepje Sovonners ‘even’ een sakervalk werd waargenomen wat al meer dan 20 jaar niet meer in Transsylvanië was voorgekomen, was een mooie kers op de taart!

Contact

Theo Verstrael, theo.verstrael@sovon.nl