Scholekster | Fotograaf Harvey van Diek

Binnenlandse Scholeksters profiteren van open landschap

De broedpopulatie van de Scholekster in Nederland is in de afgelopen 20 jaar meer dan gehalveerd. Onderzoekers van Sovon proberen te achterhalen welke kenmerken in het leefgebied van invloed zijn op de populaties. In een recent onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Vogelbescherming Nederland concluderen ze dat hoe opener het landschap en hoe meer blijvend grasland, hoe beter het is voor de Scholeksters.

Vrijwel alle weidevogelsoorten in Europa laten een snelle en massale teruggang zien. Maatregelen om de achteruitgang van de biodiversiteit in agrarisch gebied te stoppen, blijken tot nu toe weinig succesvol.

Het is dus van belang om te weten welke maatregelen het meest kansrijk zijn om de achteruitgang een halt toe te roepen.In het geval van de Scholekster is het de vraag welke factoren verantwoordelijk zijn voor de sterke daling in het aantal broedparen.

Afstand Wad

Driekwart van alle Scholeksters in Nederland broedt in het agrarisch gebied achter de dijken. De onderzoekers hebben voor deze binnendijks broedende Scholeksters gekeken naar de dichtheden broedvogels per type landschap: in wat voor landschap zijn de dichtheden nu nog hoog en wat karakteriseert de gebieden waar de aantallen broedparen niet zijn afgenomen of zelfs zijn toegenomen?

Uit de studie blijkt dat hoge dichtheden vooral te vinden zijn dicht bij de kust. De afname verloopt daar bovendien ook minder snel.

Agrarisch natuurbeheer

Het onderzoek geeft duidelijke aanwijzingen voor inrichting en beheer van het agrarisch gebied. Zo lijken vormen van agrarisch natuurbeheer met uitgesteld maaibeheer een positief effect te hebben op de trend.

Verder doen Scholeksters het relatief goed in open landschappen, in gebieden met een hoge grondwaterstand in de winter en waar veel blijvend grasland is.

Om het agrarisch landschap geschikter te maken voor Scholeksters ligt het dus voor de hand om de openheid en het areaal blijvend grasland te vergroten, en de waterstand ’s winters hoog te laten zijn, concluderen de onderzoekers. 

Download

Bekijk het rapport 'Ruimtelijke analyses van dichtheden en trends van binnendijks broedende Scholeksters'

Contact

Bruno Ens