Bijeneter op 19 juni 2016. Foto: Marcel Klootwijk

Bijeneter als nieuwe broedvogel voor Zeeland

In het voorjaar van 2016 broedden er voor het eerst Bijeneters in Zeeland. Met succes: ze brachten 6 jongen groot, verdeeld over waarschijnlijk 2 paar. In heel Nederland kwamen er dit jaar zeker 7 paren tot broeden.

Door Marcel Klootwijk, districtscoördinator Zeeland

Half juni kwam er een melding van twee Bijeneters uit het noordelijk duingebied van Walcheren. Het duurde een week eer de vogels weer werden gezien, nu ook door een groter publiek. Er werd al snel besloten om de waarnemingen op embargo te zetten, daar het ging om twee vogels in geschikt broedbiotoop en ontoegankelijk terrein. Dit embargo werkte goed en het werd steeds rustiger bij de plek. In de week daarna werd er regelmatig paring en prooioverdracht waargenomen. Ook werd er voor het eerst een derde vogel gezien. De nestgang werd ook al snel gevonden en de beherende organisatie en Werkgroep Bijeneters werden ingeschakeld. Helaas konden we niet het gewenste onderzoek uitvoeren, vanwege de kwetsbaarheid van het gebied en het broedgeval. Wel werd er een groepje vrijwilligers gevormd die de vogels zoveel mogelijk in de gaten hielden. Toch kon er geen bewijs van jongen gevonden worden tot het moment dat er half augustus opeens 5 werden gemeld. Na intensief posten werden er uiteindelijk 9 vogels bij elkaar gezien. 6 juveniele en 3 adulte. Hierbij werd het broeden bewezen en ook nog eens door waarschijnlijk twee paar. De vogels bleven tot eind augustus in het gebied aanwezig alvorens te vertrekken.

Dit betreft het 1e bewezen broedgeval voor Zeeland. Voor volgend jaar zijn de beheerder en Werkgroep Bijeneters in overleg over speciale beheersmaatregelen.

Uitzonderlijk late Blauwe Reiger

In een kolonie in Middelburg werd tot 14 september nog regelmatig een roepende jonge Blauwe reiger waargenomen. Dit is een extreem laat broedgeval. Er zijn wel broedsels bekend uit juli, maar uit augustus/september zijn mij geen gevallen bekend. Het betrof 1 jong.

Dankwoord aan alle tellers

Dan rest nog een laatste ding, een dankwoord naar alle tellers. Want zonder al deze Zeeuwse vrijwilligers hadden wij geen aantallen van Huiszwaluwen, Blauwe reigers en andere soorten. Bedankt voor jullie inzet in 2016 en de resultaten zullen we zo snel mogelijk verwerken en publiceren via de nieuwsbrief en het broedvogelrapport.