Al meer dan 5.000 eendengezinnen geteld

De Wilde Eend zit volop in de broedperiode. Niet zo verwonderlijk dat het aantal meldingen van eendenkuikens voor het Jaar van de Wilde Eend flink toeneemt. Inmiddels zijn er al meer dan 5.000 waarnemingen doorgegeven.

In het Jaar van de Wilde Eend doen Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland onderzoek naar de overleving van kuikens. Iedereen kan meedoen aan het onderzoek door waarnemingen door te geven via kuikenteller.org. En dat wordt volop gedaan. “Dagelijks komen er rond de 100 meldingen binnen,” zegt Erik Kleyheeg die het onderzoek leidt. “In het weekend uiteraard iets meer dan doordeweeks. In totaal zitten we al over de 5.000 waarnemingen.”

De Wilde Eend beleeft de piek in het broedseizoen rond eind april. En dat is ook goed te zien aan het aantal doorgegeven waarnemingen (figuur 1).  

Figuur 1: Het aantal doorgegeven waarnemingen van eendenkuikens per dag

Meerdere keren kijken

Om te kunnen bepalen hoe het met de overleving van de kuikens is gesteld, is het waardevol als mensen meerdere keren waarnemingen van ‘hun’ eendengezinnetje doorgeven. En dat gebeurt ook volop. Erik Kleyheeg: “Het aantal vervolgwaarnemingen is echt hoog. Als ik snel even kijk, dan zijn er al ruim 1.000 vervolgwaarnemingen aangemaakt. Voor de berekening van de dagelijkse overlevingskans is dat van groot belang.”

Laag Nederland 

De spreiding van de waarnemingen over het land (figuur 2) komt redelijk overeen met het voorkomen van de Wilde Eend in Nederland (figuur 3). De meerderheid broedt in de laaggelegen delen van het land, vooral in waterrijke polders en moerassen. Erik Kleyheeg: “Het valt op dat er nog weinig waarnemingen uit Friesland komen. Dat is toch ook een natte provincie met een hoge dichtheid aan Wilde Eenden. Ook uit de provincie Groningen, waar in het westen hoge dichtheden voorkomen, zijn meer waarnemingen gewenst.”

  

Figuur 2 (links): Spreiding van de doorgegeven waarnemingen op kuikenteller.org (stand per 12 mei)
Figuur 3 (rechts): Relatieve dichtheid van de Wilde Eend als broedvogel per vierkante kilometer

Vijf jaar eenden tellen

Dit jaar is niet het eerste jaar dat mensen gevraagd is kuikens te tellen. Het onderzoek naar de overleving van eendenkuikens begon al in 2016, alleen op kleinere schaal. Door de vele aandacht die er dit jaar is voor de Wilde Eend, is het aantal waarnemingen flink hoger. En dat is hard nodig om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van de eendenpopulatie, zegt Kleyheeg: “We willen graag het aantal en de leeftijd van de eendenkuikens per eendengezin weten. Door per leeftijdsklasse te weten uit hoeveel kuikens een gezin bestaat, kunnen we uitrekenen in welke fase de grootste sterfte plaatsvindt en hoeveel eendenkuikens uiteindelijk vliegvlug worden.”

Figuur 4: Het cumulatieve aantal waarnemingen per jaar. Het aantal waarnemingen in 2020 (blauwe lijn) loopt snel op