Noordse Stern - foto: Kees Koffijberg

Actuele internationale broedvogeltrends Wadden bevestigen verdere afname

Veel broedvogels in de Waddenzee zijn in mineur, zo blijkt opnieuw uit de meest actuele resultaten van internationale waddentrends die onlangs door het Waddensecretariaat in Wilhelmshaven werden gepubliceerd.

Door Kees Koffijberg

De nieuwe update van broedvogeltrends in de internationale Waddenzee laat zien dat sinds 1991 19 van de 29 soorten broedvogels zijn afgenomen. Afgezien van Lachstern, gaat het bij alle soorten om significante afnames. Grutto, Blauwe Kiekendief en Strandplevier gingen het sterkst achteruit. Watersnip, Bonte Strandloper en Kemphaan zijn vrijwel uit de Waddenzee verdwenen. Gegevens uit de afgelopen tien jaar laten zien dat de afname bij veel soorten eerder versnelt, dan dat er sprake is van herstel of stabilisatie. Enkele koloniebroedvogels daarentegen blijven floreren, met name Lepelaar en Grote Mantelmeeuw. Bij andere voorheen toenemende soorten (bijv. Aalscholver, Kleine Mantelmeeuw) stokt de groei.

Nieuwe regionale inzichten

Nieuw ten opzichte van eerder gepubliceerde internationale waddentrends is de opname van regionale trendgegevens. Door een samenwerking met het CBS worden vanaf nu niet alleen op nationale schaal gegevens bewerkt, maar wordt ook een fijnere, regionale indeling gehanteerd die inzichtelijk moet maken hoe de ontwikkelingen binnen de Waddenzee verlopen (zie figuur). En dat leverde verrassende resultaten op. Zo blijkt bijv. dat Kievit en Tureluur het in de oostelijke Waddenzee in Nederland relatief goed doen, terwijl elders afnames domineren. Bij Kluut daarentegen steken juist de Nederlandse Waddenzee en het aangrenzende deel in Nedersaksen in negatieve zin af  ten opzichte van de andere gebieden.

Figuur: aantalsontwikkeling van Kluut in de verschillende delen van de internationale Waddenzee. Weergegeven is de gemiddelde procentuele aantalsverandering per jaar sinds 1991. Afname in rood, stabiel in oranje en toename in groen.

Download

De jaarlijkse broedvogelkarteringen in de Waddenzee vinden plaats in het kader van het TMAP-programma, waarin Sovon de Nederlandse inbreng verzorgt. Het volledige rapport is op te halen via de website van het Waddensecretariaat.