Actualisatie Staat van Instandhouding

Bij effectbeoordelingen, bij vergunning- en ontheffingsverlening en bij beroep- en bezwaarprocedures wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de landelijke Staat van Instandhouding van vogels, ofwel de ‘gezondheid’ van de landelijke populatie per vogelsoort.

Deze informatie wordt steeds geactualiseerd kort nadat na de rapportage over de voortgang van de Vogelrichtlijn (vogelrichtlijn-rapportage) door Nederland in definitieve vorm is ingediend bij de Europese Commissie. Dit gebeurt eens per zes jaar (2013, 2019, 2025 etc.). De laatste door Nederland ingediende vogelrichtlijn-rapportage is sinds 1 november 2019 te raadplegen. De Staat van Instandhouding van vogels is niet gepubliceerd in deze rapportage; hiervoor is nog een nadere bewerkingsslag nodig. De Vogelrichtlijn kent het begrip Staat van Instandhouding namelijk niet als zodanig. In de rechtspraktijk en de passieve soortenbescherming van vogels is echter aansluiting gezocht bij begrippen uit de Habitatrichtlijn, waaronder de Staat van Instandhouding. Periodieke verversing daarvan is daarmee wel noodzakelijk.

De komende actualisatie is voorzien voor de zomer van 2020 en is dan te raadplegen. De nu nog geldende Staat van Instandhouding, gebaseerd op de situatie in 2013-2016, is daar nu raadpleegbaar. Een verzamelstaat met de Staat van Instandhouding van alle soorten (excel) is aan de website toegevoegd.  

Voor eventuele vragen kun je terecht bij Andre van Kleunen.