Alarmerende Wulp, Terschelling, 9 juni 2014 | Foto: Harvey van Diek

Aandacht voor broedende Wulpen

Het is het Jaar van de Wulp. Tot nu toe gaat veel aandacht uit naar niet-broedende Wulpen, zoals op binnenlandse slaapplaatsen en buitendijkse hoogwatervluchtplaatsen. Nu verleggen we onze blik naar waar het eigenlijk mis gaat, namelijk in de broedgebieden.

Dit jaar kijken we speciaal naar broedende Wulpen, zowel met onze BMP-inventarisaties als her en der met bescherming van legsels.

BMP-ers, let op het gedrag van Wulpen

Wulpen komen voor in bijna 15% van de BMP-plots. We vragen iedereen met Wulpen in zijn/haar plot om heel secuur de broedcodes vast te leggen. Door die broedcodes uit Avimap en BMP te filteren, kunnen wij zien in welke mate wulpenterritoria succesvol zijn of niet. Is het vroegtijdig stil of alarmeren de Wulpen (ook) bij de latere rondes? Het vastgestelde gedrag (broedcodes) tijdens BMP-tellingen kan als maat dienen voor het territoriaal broedsucces.

Waar moet je op letten?

Noteer bij iedere ronde goed wat je ziet. Gebruik daarvoor de broedcodes. Scharrelt er een paartje rond, dan is dat broedcode 3. Heb je een baltsend paar, dan is dat broedcode 5. Vind je een nest, dan is dat broedcode 15. Voor de doorgewinterde BMP-er bekende kost.

Oppassen met alarm

Wulpen met eieren of met rondscharrelende kuikens alarmeren verschillend. Vliegt de Wulp alarmerend rond met een klaaglijk ‘uu-cuu-cuu’, dan gaat het om een vogel met eieren (broedcode 7). Komt de Wulp dichtbij, met trillende vleugelslag en een vibrerend, snel alarmeren (‘kli-kli-kli’ / ‘yu-yu-yu’) dan gaat het zeer waarschijnlijk om een vogel met jongen (broedcode 12). Maak dus duidelijk onderscheid tussen de broedcodes 7 en 12!

Nesten uitgerasterd…

Op verschillende plekken worden extra beschermingsmaatregelen genomen voor broedende Wulpen door nesten uit te rasteren met stroomdraad tegen grondpredatoren. In Overijssel (Staphorsterveld) doen weidevogelbeschermers dat al jaren en dat leidt tot een hoger uitkomstsucces van de eieren. In Drenthe stelde Kenniscentrum Akkervogels vorig jaar vast dat het broedsucces weliswaar omhoogging, maar er toch vlogen te weinig jongen uitvlogen. Dit jaar zoekt men uit waarom.

…en op nestkaart

Het gros van de beschermde weidevogelnesten komt via LandschappenNL bij Sovon in het Meetnet Nestkaarten. De nestkaarten geven een inkijk in het nestsucces van de Wulp. Ook een wulpennest gevonden? Hou in de gaten of het al dan niet succesvol is en geef de nestgegevens door via onze nieuwe app AviNest of via Nestkaart Light.

Romke Kleefstra