Landelijke overzichten van speciale broedvogels

Het samenstellen van landelijke overzichten van bepaalde broedvogels was tot in de jaren zestig van de 20e eeuw vooral het terrein van twee overheidsinstituten: Staatsbosbeheer en het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van Natuurbehoud (RIVON).

Jan P. Strijbos
Sjoerd Braaksma met Kerkuil

Bij Staatsbosbeheer was Sjoerd Braaksma de motor achter publicaties over onder meer Woudaapje, Roerdomp, Kwartelkoning, Wulp, Kemphaan, Stormmeeuw en Kerkuil. Bij het RIVON (verre voorloper van Alterra) waren vooral Arend Timmerman (Bergeend, Krooneend, IJsvogel) en Herman Leys (Fuut, Turkse Tortel, Oeverzwaluw) bijzonder actief. Het leverde dikke rapporten op, met vaak een samenvatting in Limosa of een ander tijdschrift. Gedetailleerde informatie waarmee we tot op de dag van vandaag werken!
Braaksma en Timmerman hebben in Limosa uitgebreid verteld over hun werkzaamheden en belevenissen.

Vanaf eind jaren zestig werd het Contactorgaan voor Vogelstudie van de KNNV actiever. Individuele vogelaars probeerden hierbij met wisselend succes een landelijk beeld te krijgen van vogelsoorten als Dodaars, Boomvalk, Bosuil, Braamsluiper, Boomklever, Wielewaal, Geelgors en Grauwe Gors. Niet veel later ging het Contactorgaan op in Sovon.