Het eerste veldjaar van het atlasproject ligt inmiddels achter ons. Een jaar met verschillende gezichten. De wintertellingen waren soms lastig uit te voeren vanwege het slechte weer en het voorjaar kwam pas heel laat op gang. We kunnen inmiddels ook de eerste resultaten uit het broedseizoen laten zien. De Ransuil lijkt een flinke veer te moeten laten.

Uit de regio

Verschillende Regio- en Districtscoördinatoren hebben nieuws uit de regio. Lees meer over eerste resultaten uit jouw directe omgeving. 

Teldata

De teldata voor de komende maand staan in de rechterkolom van de nieuwsberichten, onder het kopje 'Agenda'.

Heb je ook een bijdrage voor de Nieuwsbrief, mail die dan naar de redactie.
Veel leesplezier!


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

De Landelijke Dag komt dichterbij

Het programma staat weer vol met boeiende lezingen. Van toponderzoekers tot interessante lustrumverhalen en boeiende soortbesprekingen. Nieuwsgierig? Bekijk alvast het programma.

»

Bird Numbers 2013, EBCC congres in Roemenië

Van 16 tot en met 21 september nam een grote Sovon-delegatie deel aan ‘Bird Numbers 2013’, het driejaarlijkse congres van de European Bird Census Council dat dit jaar voor de 19e keer wordt gehouden. Sovon verzorgde ook een aantal lezingen en workshops.

»

(Oudere) vogelaars en gehoor

Oudere vogelaars kunnen last krijgen met bepaalde vogelgeluiden. Heeft dit effect op telresultaten?

»

Nieuwsbrief - Project

Broedvogelmonitoring (BMP)

Broedvogels in Flevoland: Zeearenden

Nadat in 1996 voor het eerst een paartje Zeearenden ging broeden in de Oostvaardersplassen, heeft de Zeearend steeds meet voet aan de grond gekregen in ons land.

»

(Oudere) vogelaars en gehoor

Oudere vogelaars kunnen last krijgen met bepaalde vogelgeluiden. Heeft dit effect op telresultaten?

»

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Vierde nieuwsbrief MUS

In deze nieuwsbrief over het Meetnet Urbane Soorten de eerste resultaten van 2013.

»

Slaapplaatstelling

Succesvolle slaapplaatstelling Wulp

In september was er de landelijke slaapplaatstelling van de Wulp. Veel tellers hebben meegedaan en daarmee was het een succesvolle telling.

»

Vogelatlas

Sponsor je favoriete soort voor de Vogelatlas

De Vogelatlas is een groot project waarmee Sovon alle beschikbare inventarisatiekennis over vogels wil bundelen. Hoewel veel (tel-)werk belangeloos door vrijwilligers wordt verricht, kost het project veel geld. Door soortsponsoring kan iedereen een financieel steentje bijdragen.

»

Eerste atlasresultaat: Ransuil in de mineur

Het eerste veldjaar van het atlasproject ligt inmiddels achter ons. Het was een eerste jaar met verschillende gezichten. De wintertellingen waren soms lastig uit te voeren vanwege het slechte weer en het voorjaar kwam pas heel laat op gang.

»

Watervogeltelling

Nieuw rapport over aantalsschattingen ganzen in de zomer

Hoeveel ganzen telt Nederland in de zomer en hoe betrouwbaar zijn de tot dusverre gepubliceerde aantalsschattingen? Die vraag is actueler dan ooit nu er in het kader van de G7 plannen worden gemaakt om populaties te reduceren. In een nieuw rapport worden de tot dusverre gepubliceerde schattingen bekeken.

»

Eerste aankomst arctische ganzen

De eerste aankomst van arctische ganzen lijkt dit najaar een fractie vroeger dan in voorgaande jaren. Vooral op 24,25 en 26 september namen vogelaars veel trek waar en verschenen de eerste groepen aan de grond.

»

Veel wadvogels in de min

Veel wadvogels tonen een negatieve trend. Opvallend is de neergang van de Aalscholver.

»

Nieuwsbrief - Regio

Flevoland

Verschuiving Bruine Kiekendieven binnen de Oostvaardersplassen

De laatste jaren is er een verschuiving te zien met betrekking tot het voorkomen van Bruine Kiekendieven binnen de Oostvaardersplassen. Is er een link met toenemende betreding van het moeras door Edelherten?

»

Ooievaars in Flevoland

Ooievaars in Flevoland zijn al jaren niet meer volledig gebonden aan het Natuurpark Lelystad. Inmiddels zitten er meer paartjes buiten het park dan er binnen.

»

Broedvogels in Flevoland: Zeearenden

Nadat in 1996 voor het eerst een paartje Zeearenden ging broeden in de Oostvaardersplassen, heeft de Zeearend steeds meet voet aan de grond gekregen in ons land.

»

Friesland

Recordaantal Kanoeten in Waddenzee; een lastige telklus

Bij de hoogwatertelling in de Waddenzee in augustus werden ruim 213.000 Kanoeten geteld: een uitzonderlijk groot aantal in het licht van de berichten uit de laatste jaren. En geen makkelijke opgave om te tellen!

»

Veel wadvogels in de min

Veel wadvogels tonen een negatieve trend. Opvallend is de neergang van de Aalscholver.

»

Gelderland

Succesvolle eerste Gelderse Vogelaarsdag

Zaterdag 28 september werd de eerste Gelderse Vogelaarsdag gehouden in het Achterhoekse Lintelo. De jubilerende Vogelwerkgroep Zuidoost Achterhoed ontving daar een 80-tal Gelderse vogelaars.

»

Groningen

Tinallinger biologische weidevogelboer werkt aan biotoopverbetering

Boer Jaap van Dijk doet al vanaf 2000 aan biologische landbouw. Hij pacht een deel van zijn gebied van Natuurmonumenten, waarmee hij een goede samenwerking heeft. Verschillende soorten weidevogels zitten in de lift door het  gevoerde beheer beheer.

»

Recordaantal Kanoeten in Waddenzee; een lastige telklus

Bij de hoogwatertelling in de Waddenzee in augustus werden ruim 213.000 Kanoeten geteld: een uitzonderlijk groot aantal in het licht van de berichten uit de laatste jaren. En geen makkelijke opgave om te tellen!

»

Veel wadvogels in de min

Veel wadvogels tonen een negatieve trend. Opvallend is de neergang van de Aalscholver.

»

Noord-Brabant

Euro Birdwatch; trektellen op de Brobbelbies

Op zaterdag 5 oktober gaan leden van Vogelwacht Uden op stap om vogels te kijken en tellen. Zij doen dit in het kader van de Euro Birdwatch, het Europese vogeltel-evenement van BirdLife International. Iedereen is van harte welkom.

»

Grauwe Klauwier terug in De Maashorst

Na jaren van afwezigheid heeft deze zomer een paartje Grauwe Klauwieren gebroed in natuurgebied De Maashorst. In het kader van het ‘Jaar van de Klauwieren’ (2012) zijn de afgelopen jaren inrichtingsmaatregelen genomen om de Grauwe Klauwier weer terug te krijgen in het gebied.

 

 

»

Noord-Holland

Recordaantal Kanoeten in Waddenzee; een lastige telklus

Bij de hoogwatertelling in de Waddenzee in augustus werden ruim 213.000 Kanoeten geteld: een uitzonderlijk groot aantal in het licht van de berichten uit de laatste jaren. En geen makkelijke opgave om te tellen!

»

Verdere afname Baardmannen na weer een strenge winter?

De Baardman is een zeldzame broedvogel in Noord Holland. Het is een lastig te tellen soort omdat hij veelal in moeilijk toegankelijke gebieden broedt. Hoe heeft Baardman een wederom strenge winter doorstaan?

»

De Kleine Plevier, lastig te monitoren

De Kleine Plevier is een soort die uitsluitend broedt op zanderige of kale terreinen in de buurt van zoet water. Aangezien dergelijke habitats in ons land snel begroeid raken danwel bebouwd worden, en dus voor deze soort ongeschikt raken, is het monitoren van de Kleine Plevier middels vaste telgebieden een lastige zaak.

»

Zuid-Holland

Heeft de Roek in Zuid-Holland last gehad van de winter?

Na een koud voorjaar kwam het broedseizoen wat vertraagd op gang. De vroeg nestelende Roek had zeker met die kou te maken. Hoe heeft de Roek het dit jaar gedaan in Zuid-Holland? Een overzicht op basis van de gegevens die tot 11 september zijn binnen gekomen via de digitale invoer.

»

Hoe heeft de Blauwe Reiger in Zuid-Holland de winter doorstaan?

Na een koud voorjaar kwam het broedseizoen wat vertraagd op gang. De vroeg nestelende Blauwe Reiger had zeker met die kou te maken. Hoe heeft de Blauwe Reiger het dit jaar gedaan in Zuid-Holland? Een overzicht op basis van de gegevens die tot 11 september zijn binnen gekomen via de digitale invoer.

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.