Jaar van de Kievit (2016)

Het gaat niet goed met een van de bekendste weidevogels, de Kievit. Vanaf halverwege de jaren 90 neemt het aantal broedende Kieviten in ons land in rap tempo af. In de periode 2005-2014 zelfs met bijna 5 procent per jaar. Daarom werd 2016 door Sovon en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Kievit. Het onderzoek dat in 2016 is gestart, loopt in 2017 verder.

De laatste schatting van het aantal broedparen ligt tussen de 160.000 - 240.000 (Weidevogelbalans 2013). Waarom neemt de Kievit tegenwoordig met bijna 5% per jaar af? Er zijn sterke aanwijzingen dat steevast te weinig Kievitkuikens hun eerste weken overleven. Daarom concentreert het Jaar van de Kievit zich op het verkrijgen van meer kennis over het broedsucces en beschermingsmaatregelen om dat te vergroten.

​Eerste resultaten onderzoek

De eerste resultaten uit 2016 zijn in deze presentatie te zien.

In 2017 wordt het onderzoek voortgezet in 11 gebieden, mede dankzij een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken, de provincies Groningen en Friesland.

Onderzoeksvragen Kievit

  • Wat is de kuikenoverleving van de Kievit?
  • Hoe is deze op bouwland (met name maïs) en op kruidenrijk of kruidenarm grasland?
  • Hoe effectief zijn de beschermingsmaatregelen (bijv. randenbeheer op bouwland en kruidenrijk grasland) voor kievitkuikens?
  • Kan het vastgestelde gedrag van Kieviten (broedcodes) tijdens BMP-tellingen als maat dienen voor het reproductiesucces?
  • Wat is de ontwikkeling in het aantal eieren dat per succesvol legsel uitkomt en verschilt dit per gewastype?

Veelgestelde vragen

Meedoen

Het onderzoeksseizoen van 2017 is inmiddels afgelopen.