Stikstofproblematiek

De beoordeling van nieuwe stikstofbronnen vormt een knelpunt bij vergunningaanvragen in het kader van de Natuurbeschermingswet, omdat op veel plaatsen de stikstofdepositie nog steeds te hoog is.

De beoordeling van de stikstofgevoeligheid van vogels in Natura 2000-gebieden is niet eenvoudig. Stikstof heeft geen directe effecten op de gezondheid van vogels, maar werkt wel door in de kwaliteit van  het leefgebied van vogels. Sovon doet onderzoek naar deze effecten.

Projecten

 

Effect stikstof op vogels »

Sovon heeft samen met B-Ware en Natuurbalans in opdracht van de Provincie Limburg een handig hulpmiddel ontwikkeld in de vorm van leefgebiedkaarten voor vogels.

Living Planet Report »

De derde Nederlandse editie van het Living Planet Report laat zien hoe landbouw en natuur met elkaar samenhangen. Sovon nam de trendcijfers van broedvogels voor haar rekening. Het rapport laat zien hoe landbouw natuur heeft beïnvloed en blijft beïnvloeden.

Leefgebiedenkaarten Natura2000 en PAS gebieden »

In opdracht van BIJ12 heeft Sovon Natura 2000- en PAS-leefgebiedenkaarten opgesteld. Het betreft leefgebieden van alle soorten waarvoor voor het betreffende gebied instandhoudingsdoelen gelden conform het aanwijzingsbesluit, binnen de Natura 2000-begrenzing.