Het dak als broedhabitat voor visdieven

Christa van der Weyde & Jelmer van Belle (Van Hall Larenstein)

Vanuit Van Hall Larenstein volgen Christa van der Weyde en Jelmer van Belle sinds 2013 een dakkolonie visdieven in Leeuwarden, o.a. met behulp van een camera. Na vijf broedseizoenen levert dit interessante gegevens op over het gebruik van daken als broedhabitat, broedsucces, foerageergedrag en ouderzorg.

Visdieven worden in hun oorspronkelijke broedgebieden aan de kust geconfronteerd met habitatverlies en -degradatie, met een laag broedsucces en afnemende aantallen tot gevolg. Tegelijkertijd laat de binnenlandse populatie een toename zien. Daken in stedelijk gebied vormen hier nieuw broedhabitat dat in toenemende mate wordt gebruikt. Er is echter weinig bekend over broedsucces van dakkolonies, of over uitwisseling tussen dak- en grondkolonies.

Belang dakkolonies

Tijdens hun presentatie brengen Christa en Jelmer het belang van dakkolonies voor de instandhouding van de Nederlandse populatie in kaart. Op basis van ringgegevens laten ze de uitwisseling tussen individuen uit dak- en grondkolonies, en kust- en binnenlandse kolonies zien.

Hoe plaatstrouw zijn visdieven? Bepaalt het habitat waar ze uit het ei komen de latere broedlocatie? Vindt uitwisseling plaats door jonge individuen, of zijn het ervaren broedvogels die na een mogelijk onsuccesvol broedseizoen een andere locatie zoeken?

Ook vergelijken ze nestsucces, kuikenoverleving, foerageersucces en prooiaanvoer naar de kuikens van de Leeuwarder dakkolonie met kust- en binnenlandse kolonies. Is er sprake van een source of sink populatie? En speelt habitatkwaliteit hierbij een rol?

Landelijke Dag

Lees meer over de Landelijke Dag of koop direct een ticket